Ogłoszenia
04-04-2020
Regulamin wycieczek- dla rodziców


Regulamin wycieczki/imprezy obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach
1. Uczestnik wycieczki/ imprezy jest zobowiązany:
1) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
2) swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki,
3) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,
4) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,
5) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,
6) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,
7) nie zaśmiecać pojazdu,
8) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i za zgodą opiekuna,
9) używać telefonów komórkowych w czasie wyznaczonym przez opiekuna/kierownika wycieczki,
10) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
11) dbać o higienę i schludny wygląd,
12) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
13) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,
14) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
15) pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników,
16) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,
2. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice / prawni opiekunowie.


Elżbieta Siłuch

Ostatnio dodana Galeria

Bal przebierańców